Privacy en cookieverklaring

Privacy en cookieverklaring

1. Inleiding

Als u klant bij ons bent, onze website bezoekt of belt met onze klantenservice deelt u persoonsgegevens met ons. Hierbij kunt u denken aan uw naam, telefoonnummer of e-mailadres. Het gaat hierbij om gegevens die wij in verband met u kunnen brengen. Wij zetten ons dan ook zo goed mogelijk in om uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier te verwerken. In deze Privacy Verklaring leest u hoe TBAuctions B.V. en haar dochterondernemingen (‘TBAuctions’) omgaat met uw persoonsgegevens. Wij raden u aan dit document goed door te lezen. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met onze Data Protection Officer per e-mail via dpo@tbauctions.com.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die TBAuctions verwerkt van iedereen die gebruik maakt van onze diensten, website of andere applicaties en mobiele platforms (‘Platform’), zoals onze bezoekers, bieders en klanten op alle aan TBAuctions gerelateerde domeinen, inclusief alle onderliggende entiteiten en dochterondernemingen. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, meer in het bijzonder de EU-richtlijn 2016/679, ook bekend onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), alsook enige andere toekomstige wetgeving en aanvullende nationale wetgeving.

U leest in deze Privacy Verklaring ook hoe u ons kunt verzoeken uw gegevens aan te passen, te beperken of te verwijderen. TBAuctions doet haar uiterste best om uw persoonsgegevens correct en up-to-date te houden. Hierbij hebben wij uw hulp nodig. Zijn uw persoonsgegevens gewijzigd? Maak deze wijzigingen aan ons kenbaar door middel van een brief met uw naam, account ID, handtekening en datum, per e-mail via dpo@tbauctions.com.

TBAuctions is gerechtigd de inhoud van deze Privacy Verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. De meest recente versie van deze Privacy Verklaring kunt u raadplegen op onze websites.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

TBAuctions B.V. is een besloten vennootschap onder Nederlands recht, gevestigd op Overschiestraat 59, 1062XD Amsterdam, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63157764.

TBAuctions Netherlands B.V. is een besloten vennootschap onder Nederlands recht, gevestigd op Overschiestraat 59, 1062XD Amsterdam, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34373620.

Troostwijk Auctions B.V. is een besloten vennootschap onder Nederlands recht, gevestigd op de Overschiestraat 59, 1062XD Amsterdam, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33260728.

TWA B.V. (, is een besloten vennootschap onder Nederlands recht, gevestigd op de Overschiestraat 59, 1062XD Amsterdam, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33170931.

BVA Auctions B.V., is een besloten vennootschap onder Nederlands recht, gevestigd op de Kryptonweg 8, 3812 RZ Amersfoort, Nederland, geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 32118690.

Notarishuis Arnhem Taxaties en Veilingen B.V., is een besloten vennootschap onder Nederlands recht, gevestigd op de Toekomst 4, 6921PW, Duiven, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09098138.

BVA Automotive B.V. is een besloten vennootschap onder Nederlands recht, gevestigd op de Kryptonweg 8, 3812 RZ Amersfoort, Nederland, geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 51591472.

BOG Auctions B.V. is een besloten vennootschap onder Nederlands recht, gevestigd op de Kryptonweg 8, 3812 RZ Amersfoort, Nederland, geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 57406243.

Veilingnotaris B.V. een besloten vennootschap onder Nederlands recht, gevestigd op de Kryptonweg 8, 3812 RZ Amersfoort, Nederland, geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 7265337.

Voor de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy- en Cookieverklaring (‘Verklaring’) worden bovenstaande ondernemingen als ‘gezamenlijke gegevensbeheerders' beschouwd, die samen de middelen en doelen bepalen voor de verzameling, opslag, openbaarmaking, gebruik en andere soorten verwerking van persoonsgegevens. Deze organisaties worden hierna verder aangeduid als ‘TBAuctions'.

Elke aanduiding 'wij,' 'ons' of 'onze' in deze Verklaring verwijst naar TBAuctions.

Data protection officer:

De DPO van TBAuctions is:

dhr. ing. T.M. van Emstede
Overschiestraat 59

1062 XD Amsterdam

Nederland

dpo@tbauctions.com

 3. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die wij in verband kunnen brengen met u. Denk hierbij aan uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals uw IP-adres en IBAN-nummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor u, zoals uw TBAuctions biedgegevens of aankoopgeschiedenis.

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Als onderdeel van het aanmaken van een account verzamelt TBAuctions persoonsgegevens die nodig zijn om u diensten te verlenen en om de overeenkomst met u uit te voeren:

Voor het aanmaken van een particulier account verzamelen en verwerken wij tenminste de volgende (persoons)gegevens van u:

 • Geslacht man/vrouw;
 • Voornaam en achternaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Land
 • E-mailadres;
 • (Mobiel) telefoon/faxnummer (t.b.v. sms verificatie).

Voor het aanmaken van een zakelijk account verzamelen en verwerken wij de volgende (persoons)gegevens van u:

 • Geslacht man/vrouw;
 • Voornaam en achternaam;
 • Bedrijfsnaam;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Land;
 • E-mailadres;
 • (Mobiel) telefoon/faxnummer (t.b.v. sms verificatie);
 • Branche/ industrie;
 • BTW nummer;
 • KvK nummer (indien van toepassing);

Voor het aanmaken van een zakelijk account als opdrachtgever (verkoper) verzamelen en verwerken wij de volgende (persoons)gegevens van u:

 • Geslacht man/vrouw;
 • Voornaam en achternaam;
 • Bedrijfsnaam;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Land;
 • E-mailadres;
 • (Mobiel) telefoonnummer;
 • BTW nummer;
 • KvK nummer;
 • IBAN nummer;

Voor biedingen en voor het beheer van de website en de inhoud:

 • Technische en geanonimiseerde gegevens;
 • Uw feedback over het gebruik van ons Platform en alle andere informatie die u ons stuurt via de functionaliteiten van het Platform, die ons in staat stelt de functionaliteiten van onze website en Platform te verbeteren;
 • Anonieme gegevens die niet kunnen worden herleid naar een persoon, voor rapportagedoeleinden.

Voor geslaagde biedingen en aankopen:

 • Aangekochte kavelinformatie;
 • Uw bankgegevens (‘IBAN nummer’);
 • Betalingsmethodes en wanneer de betaling is gedaan;
 • Voor sommige kavels uw geboortedatum, indien wettelijk vereist;

Wij kunnen om uw legitimatie vragen om uw identiteit vast te stellen.
Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over het maken van een veilige kopie van uw identiteitsbewijs.

5. Wat is het doel van de verwerking van persoonsgegevens?

TBAuctions kan uw persoonsgegevens binnen bepaalde grenzen verzamelen, verwerken en bewaren om ervoor te zorgen dat TBAuctions optimaal kan blijven functioneren. Deze verwerkingen zijn gebaseerd op verschillende wettelijke gronden, afhankelijk van de concrete omstandigheden. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om deze te beschermen.

TBAuctions verwerkt en gebruik uw (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

Afsluiten en uitvoeren van een overeenkomst

TBAuctions heeft bepaalde persoonsgegevens van u nodig om een overeenkomst met u af te sluiten en deze ook goed uit te voeren en af te wikkelen (bezorging). Zonder deze gegevens zijn wij niet in staat een relatie met u op te bouwen of uitvoering te geven aan een overeenkomst. 

De gegevens die hiervoor verzameld, verwerkt en opgeslagen worden zijn noodzakelijk om de relatie tussen u en TBAuctions op een correcte manier te laten ontstaan en te verlopen.

De noodzakelijke gegevens hiertoe worden verzameld tijdens de registratieprocedure van uw account en verder tijdens de relatie tussen u en TBAuctions. TBAuctions verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Emailadres;
 • (Mobiel) telefoonnummer.

Wettelijke verplichtingen

TBAuctions heeft in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens nodig om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Zo kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken ter bestrijding van witwassen en terrorisme, om bevoegde overheden bij te staan bij hun onderzoek of om te kunnen voldoen aan fiscale wetgeving.

Antiwitwaswetgeving en bestrijding terrorisme
TBAuctions moet zich als veilinghuis houden aan internationale wetten en regelingen, zoals die over het tegengaan van witwassen van geld. TBAuctions is verplicht om witwaspraktijken te voorkomen, te herkennen, tegen te gaan en te melden. TBAuctions verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres en telefoonnummer;
 • BTW- en/of KVK-nummer (bij zakelijk account).

Fiscale wetgeving
TBAuctions is verplicht om gegevens van haar klanten te verwerken, zodat fiscale verplichtingen van TBAuctions en de klant kunnen worden nagekomen. TBAuctions is verplicht om fiscale instanties te voorzien van informatie en daarbij gegevens van u te delen met deze instanties. Denkt u hierbij, maar niet uitsluitend, aan de belastingdienst. TBAuctions verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres en telefoonnummer;
 • Factuurgegevens;
 • BTW- en/of KVK-nummer (bij zakelijk account).

Gerechtelijke overheden
TBAuctions is verplicht om gerechtelijke overheden bij te staan en te informeren. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de politie, het openbaar ministerie, rechtbanken of toezichthoudende autoriteiten, waaronder maar niet uitsluitend de AFM, ACM en AP.

Het kan hierbij gaan om alle gegevens die TBAuctions van u heeft verzameld, verwerkt en opgeslagen in het kader van de relatie tussen u en TBAuctions.

Privacywetgeving
TBAuctions moet uw persoonsgegevens ook verwerken, juist om uw privacy te kunnen beschermen. TBAuctions moet namelijk op de juiste wijze kunnen reageren wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten of wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens ons een vraag stelt.

Het kan hierbij gaan om alle gegevens die TBAuctions van u heeft verzameld, verwerkt en opgeslagen in het kader van de relatie tussen u en TBAuctions.

Commerciële doeleinden
Het gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, zoals direct marketing, maakt onderdeel uit van deze Privacy Verklaring.

TBAuctions wilt u graag als (potentiële) klant kunnen benaderen en wilt u informeren over mogelijk interessante veilingen. Voor het ontvangen van commerciële aanbiedingen, zoals onze digitale nieuwsbrief, zal uw uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd. U ontvangt alleen nieuwsbrieven waar u zich op heeft geabonneerd. Deze informatie wordt verwerkt in uw account, zodat wij aan kunnen tonen op welke nieuwsbrief u zich heeft geabonneerd. De persoonsgegevens die TBAuctions verzameld, verwerkt en opslaat voor dit doeleinde zijn:

 • IP-adres

U heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Tevens kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Het intrekken van uw toestemming is even eenvoudig als het geven van uw toestemming. Voor het intrekken van uw toestemming kunt u gebruik maken van de ‘unsubscribe’ hyperlink, welke u onderaan in onze nieuwsbrieven vindt. Indien gewenst kunt u uw verzoek ook richten aan onze Data Protection Officer per e-mail via dpo@tbauctions.com.

Werking van de websites en de apps
TBAuctions verzamelt, na uw acceptatie c.q. toestemming, door middel van cookies informatie over uw website- en app- gebruik. Dit met als doeleinde om u een zo goed mogelijke ervaring te kunnen bieden die aansluiten op uw voorkeuren.

 • Als u onze cookies accepteert of als u een account heeft gemaakt, om u specifieke aanbiedingen te doen op basis van uw surf- en aankoopgedrag wanneer u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

Vanwege een gerechtvaardigd belang van TBAuctions
TBAuctions kan uw persoonsgegevens, binnen bepaalde grenzen, verzamelen, verwerken en bewaren om ervoor te zorgen dat TBAuctions optimaal kan blijven functioneren.
Indien het optimaal functioneren van TBAuctions valt binnen het hiervoor benoemde doeleinde van afsluiten en uitvoeren van een overeenkomst met de klant, zal voor TBAuctions dat doeleinde relevant zijn voor het verzamelen, verwerken en bewaren van uw persoonsgegevens.

In andere gevallen kan TBAuctions zich beroepen op haar ‘gerechtvaardigde belang’. Hierbij wordt er steeds een afweging gemaakt tussen de belangen van TBAuctions en de eventuele gevolgen voor uw privacy. TBAuctions kiest steeds een aanpak die uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk beschermt.

Dit is het geval voor de volgende doeleinden:

 • Om (potentiële) klanten proactief te informeren over de dienstverlening van TBAuctions;
 • Om deelname aan webinars of (online) evenementen mogelijk te maken;
 • Om het relatiebeheer mogelijk te maken;
 • Om (potentiële) klant communicatie en klachten af te handelen;
 • Om de opleiding en coaching van werknemers te verzorgen;
 • Om interne verbeteringen aan onze dienstverlening door te voeren, die de klant ten goede komt;
 • Om u online veilingdiensten aan te bieden, waaronder:
  • Het faciliteren van online veilingen op onze websites en apps;
  • Het registreren en sluiten van veilingbiedingen;
  • Het informeren van deelnemers over een veiling en de voortgang daarvan;
  • Het verstrekken van informatie aan een verkoper en/of klant als onderdeel van een veiling en/of een derde partij die betrokken is bij het uitvoeren van veilingen;
  • Het opmaken en uitgeven van facturen;
 • Om uw (persoonlijke) registratiegegevens op te slaan in een database om uw (toekomstige) deelname aan een veiling(en) te faciliteren;
 • Om audits en veiligheidscontroles uit te voeren in relatie met de website;
 • Om u te informeren over functionele wijzigingen aan de websites en/of apps en u belangrijke informatie te verstrekken over deelname aan een veiling of het gebruik van veilingdiensten;
 • Om uw feedback te vragen op een nieuwe webpagina om de website te optimaliseren;
 • In het geval u onze cookies accepteert: om uw ervaring op een anonieme manier te meten om de websites en apps te optimaliseren;
 • In het geval van technische problemen, om deze op te lossen om zo uw bod op een kavel te kunnen traceren en om te voorkomen dat uw bod verloren gaat als gevolg van een technisch probleem;
 • Om u de mogelijkheid te bieden goederen op te halen of om de bezorgdienst in staat te stellen het goed dat u hebt gekocht aan u te verzenden;
 • Om onze administratie te doen en onze belastingverplichtingen na te komen.

In alle andere gevallen zal TBAuctions uw uitdrukkelijke toestemming vragen. U heeft het recht uw reeds gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt zich op dit recht beroepen door contact op te nemen met onze Data Protection Officer via dpo@tbauctions.com.

6. Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met TBAuctions, zoals bieders en klanten.

Wij verkrijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u onze websites of andere applicaties en mobiele platforms bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult en wanneer u contact zoekt met onze klantenservice.

7. Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen.

Ongeacht u deelneemt aan een van onze veilingen, verzamelen wij automatisch bepaalde informatie wanneer u onze websites of andere applicaties en mobiele platforms bezoekt. Denkt u hierbij aan uw IP-adres of de datum en tijd dat u ingelogd bent geweest op onze websites en/of apps.

 8. Verwerken van bijzondere persoonsgegevens

TBAuctions zal geen bijzondere categorieën persoonsgegevens van u verzamelen en/of verwerken, zoals ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen en genetische gegevens, zoals gedefinieerd in de AVG artikel 9.

Gevoelige (persoons)gegevens, zoals kredietwaardigheid, zijn alleen vereist in geval van bijzondere kavels op veilingen, zoals vliegtuigen of andere dure goederen, om te garanderen dat bieders dergelijke kavels daadwerkelijk kunnen kopen, en problemen met de betaling en levering kunnen worden voorkomen. In sommige gevallen werken we ook samen met notarissen, advocaten en curatoren om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten voor de eigendomsoverdracht.

9. Beveiliging van uw gegevens?

TBAuctions neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en zodoende hebben wij zowel technische alsook organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

10. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Hierna worden de gegevens verwijderd, zodra ze niet langer nodig zijn, waarbij er rekening wordt gehouden met de wettelijke bewaarplicht voor gegevens. Hiervoor geldt de wettelijke grondslag als uitgangspunt en wordt de bewaartermijn afgestemd op de periode waarin TBAuctions de gegevens nodig heeft om de doelstelling van de verwerking te bereiken.

11. Met wie worden uw gegevens gedeeld?

TBAuctions werkt samen met andere partijen om u diensten te verlenen en zal alleen informatie doorgeven aan derden die binnen de volgende scope vallen:

 • Gelieerde bedrijven: gelieerde bedrijven die behoren tot TBAuctions en haar dochterondernemingen, indien deze bedrijven vergelijkbare gegevensbescherming bieden en de overdracht van gegevens is toegestaan;
 • Dienstverleners: wij geven andere bedrijven en personen de opdracht om namens ons te werken. Voorbeelden van dienstverleners zijn bedrijven die bezorgdiensten of betalingsverwerking aanbieden (creditcard, automatische incasso en aankoop op rekening) of professionele biedagenten die namens klanten handelen. Als TBAuctions gebruikmaakt van de diensten van derden, sluit het overeenkomsten met deze partijen, waaruit voor hen geen onafhankelijke verplichting ontstaat met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Deze dienstverleners hebben toegang tot de persoonlijke informatie (waaronder NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer) die nodig is om hun werk uit te voeren (bijv. het laten bezorgen van kavels). Het is hen echter niet toegestaan deze gegevens voor andere doeleinden te gebruiken;
 • Sellers: Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met onze Sellers. Doet u bijvoorbeeld een aankoop waarbij de kavel naar u verzonden wordt, dan zullen wij uw naam, adres en contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) met de Seller delen, zodat de verzending kan worden uitgevoerd. Ook zullen wij uw gegevens met de Seller delen indien u een klacht heeft over uw aankoop en TBAuctions is in het kader van haar bemiddelende rol er niet in geslaagd tot een oplossing te komen. De Seller zal dan rechtstreeks contact met u opnemen. Let op: Indien uw contactgegevens wijzigen tijdens een veiling, tijdens een klacht of kort na afhandeling van een klacht, dan kunnen wij uw ‘oude’ contactgegevens aan de Seller verstrekken als er reden is om aan te nemen dat dit voor de Seller noodzakelijk is om de rechten uit hoofde van de koopovereenkomst te verkrijgen.
 • In alle andere gevallen wordt u op de hoogte gesteld als uw persoonlijke gegevens naar derden moeten worden verzonden en krijgt u de mogelijkheid om afzonderlijk hiermee in te stemmen.

Voor elke openbaarmaking zullen wij er zorg voor dragen dat de noodzakelijke contractuele waarborgen, voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens, zijn ingesteld.

In alle gevallen waarin persoonsgegevens binnen bovengenoemde context worden doorgegeven aan derden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij de gegevens alleen doorgeven in overeenstemming met deze Privacy- en Cookieverklaring en de toepasselijke regelgeving op het gebied van privacybescherming.

In principe zullen alle gegevens, waar mogelijk, binnen de EU worden verwerkt en zullen deze niet worden uitgewisseld met partijen buiten de EU. Gegevens mogen alleen door TBAuctions worden uitgewisseld met een niet-EU-land als de ontvanger hetzelfde niveau van gegevensbescherming kan waarborgen, hetzij op basis van de geldende wetgeving in dat land, hetzij via afzonderlijke overeenkomsten zoals voorgeschreven door de EU in het EU-format voor een bindende overeenkomst.

12. Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?

Binnen het kader van de AVG beschikt u als burger over een aantal rechten ten opzichte van TBAuctions. Het gaat tenslotte om uw persoonsgegevens. U kunt zich beroepen op deze rechten door middel van het sturen van een e-mail naar dpo@tbauctions.com. Verzoeken waarin u zich beroept op uw, vanuit de AVG, geworven rechten behandelen wij uiterlijk binnen 30 dagen. Indien wij uw verzoek niet binnen 30 dagen in behandeling kunnen nemen, dan zullen wij u binnen 30 dagen van een reactie voorzien met daarin onze onderbouwing voor het niet binnen 30 dagen in behandeling kunnen nemen van uw verzoek. In dat geval hebben wij 90 dagen de tijd om uw verzoek af te handelen.

Recht op informatie.

U heeft het recht om te weten hoe wij op een behoorlijke en transparante manier met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kunt uitoefenen. In deze Privacy- en Cookie Verklaring hebben wij u daarom uitgebreid uitgelegd welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Recht op inzage.

U heeft te allen tijde het recht op inzage van uw persoonsgegevens die wij over u beschikbaar hebben. U kunt een verzoek op inzage indienen via onze Data Protection Officer door een e-mail te sturen naar dpo@tbauctions.com. Vermeld hierbij uw naam, e-mailadres en account ID. Aanvullend hierop kunnen wij u vragen stellen ter verificatie van uw identiteit. Verzoeken op inzage in uw gegevens worden uiterlijk binnen 30 dagen verwerkt.

Recht op correctie.

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te laten corrigeren wanneer deze onjuist of verouderd zijn en/of deze te laten aanvullen wanneer ze onvolledig zijn. U kunt dit zelf 24/7 doen in uw account.

Recht om bezwaar te maken.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de persoonsgegevens die wij gebruiken voor direct marketing, zoals nieuwsbrieven. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken voor gepersonaliseerde e-mails met betrekking tot onze veilingen. U kunt dit zelf instellen in uw account. Bovendien geldt dit recht ook voor andere persoonsgegevens die wij over u verwerken op basis van ons gerechtvaardigde belang.

Recht op dataportabiliteit.

U heeft het recht om persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, in het kader van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten te ontvangen, zodat u deze persoonsgegevens kan bewaren in een database van u of een derde partij. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij onze Data Protection Officer door een e-mail te sturen naar dpo@tbauctions.com. Vermeld hierbij uw naam, e-mailadres en account ID. Aanvullend hierop kunnen wij u vragen stellen ter verificatie van uw identiteit. U ontvangt een bestand in een machine-leesbaar formaat (CSV of XML) met daarin uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en, uw biedgegevens en uw aankoopgeschiedenis.

Recht op beperking.

U heeft het recht om een verzoek in te dienen tot beperking van uw gegevens. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens mogen bewaren, maar niet mogen gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Wanneer u van mening bent dat hier sprake van is, dan kunt u ons dit kenbaar maken via onze klantenservice per e-mail

BVA Auctions                    -              info@bva-auctions.com

Troostwijk Auctions        -              info@troostwijkauctions.com

Notarishuis Arnhem       -              info@notarishuis-arnhem.nl

BOG Auctions                    -              info@bog-auctions.com

Veilingnotaris                    -              info@nationalevastgoedveiling.nl

 

Recht om vergeten te worden/account verwijderen.

U heeft in sommige gevallen het recht om vergeten te worden. U kunt een verzoek doen om uw account te laten verwijderen via onze klantenservice of via onze Data Protection Officer. Wij zullen in dat geval beoordelen of wij uw gegevens kunnen verwijderen of dat wij bepaalde gegevens moeten bewaren op grond van een wettelijke verplichting.
U kunt ons, in een van de volgende situaties, verzoeken om (een deel van) uw persoonlijke gegevens te verwijderen:

 1. Wanneer de verwerking niet langer noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt;
 2. Wanneer de verwerking niet langer nodig is om onze overeenkomst met u uit te voeren of wanneer dit niet langer wettelijk verplicht is;
 3. Wanneer de verwerking was gebaseerd op toestemming en u heeft besloten uw toestemming in te trekken;
 4. Wanneer uw gegevens onwettig zijn verwerkt;
 5. Wanneer u goede gronden heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 6. Wanneer uw persoonsgegevens moeten worden gewist in overeenstemming met een wettelijke verplichting.

Recht om een klacht in te dienen.

Wanneer u het niet eens bent met hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen. Heeft u een klacht dan lossen wij dit graag eerst met u op. U kunt daarvoor contact opnemen met onze klantenservice via:

BVA Auctions                    -              info@bva-auctions.com

Troostwijk Auctions        -              info@troostwijkauctions.com

Notarishuis Arnhem       -              info@notarishuis-arnhem.nl

BOG Auctions                    -              info@bog-auctions.com

Veilingnotaris                    -              info@nationalevastgoedveiling.nl

Ook kunt u uw klacht kenbaar maken bij onze Data Protection Officer. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar dpo@tbauctions.com. Vermeld hierbij uw naam, e-mailadres en account ID. Tot slot heeft u het recht om uw klacht kenbaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via deze link:

U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens op het onderstaande adres voor algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens, of om een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door TBAuctions:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

13. Cookies

TBAuctions gebruikt cookies op haar veilingwebsites om de functionaliteit te verbeteren en uw bezoek aan de website aangenamer te maken. Met behulp van deze cookies kunnen wij u bijvoorbeeld herkennen bij uw volgende bezoek aan onze veilingwebsites. De cookies stellen ons ook in staat om bepaalde statistieken te verzamelen voor statistische doeleinden, om het aantal paginabezoeken en de populariteit van individuele pagina's en onderwerpen te analyseren.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij kunnen deze cookies gebruiken om informatie te verzamelen over het gebruik van de diensten en deze diensten waar mogelijk aan te passen aan uw behoeften.

Het is belangrijk om op te merken dat e-mail- en marketingcampagnes niet het gevolg zijn van cookies. Noch uw e-mailadres, noch uw telefoonnummer worden opgeslagen in cookies, en cookies worden niet gebruikt om traceerbare persoonlijke profielen te maken.

U heeft de mogelijkheid om alle cookies van bezochte websites te accepteren of uit te schakelen door uw internetbrowserinstellingen te wijzigen. Houd er rekening mee dat bepaalde functies op deze website niet beschikbaar zijn als u cookies uitschakelt. Als u niet zeker weet hoe u uw browserinstellingen moet wijzigen of cookies kunt verwijderen, raadpleegt u de instructies van uw browser.

Op onze website gebruiken wij de volgende categorieën cookies:

Noodzakelijke cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig om onze websites en apps goed te laten functioneren. Bijvoorbeeld om uw biedingen te kunnen verwerken. Voor het gebruik van noodzakelijke cookies is geen toestemming van de gebruiker benodigd.

Een aantal van de noodzakelijke cookies verdwijnen aan het einde van uw bezoek aan onze websites en apps. Deze cookies worden ‘sessie-cookies’ genoemd.

Voorkeuren cookies

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont. Voorkeuren cookies worden ook gebruikt om uw instellingen te onthouden wanneer u in de toekomst onze websites en apps opnieuw bezoekt. Dit resulteert in snellere en gemakkelijkere toegang, omdat u bijvoorbeeld niet opnieuw hoeft in te loggen.

Voorkeuren cookies helpen u ook om kavels te selecteren en deze bij uw favorieten op te slaan, zodat u later terug kunt komen om ze te bekijken en u in een later stadium kunt beslissen om er in de veiling op te bieden. Voorkeuren cookies maakt het ook mogelijk om u te informeren wanneer een andere gebruiker een hoger bod dan u heeft geplaatst.

Statistieken cookies

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Marketing cookies

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders. Deze cookies worden ook wel ‘tracking-cookies’ genoemd. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het IP-adres.

Een volledig overzicht van de cookies die momenteel worden gebruikt vindt u bij uw eerste bezoek aan onze websites in onze cookiebot onderaan de pagina. Hierin kunt u uw toestemming geven voor het plaatsen van onze cookies. Als u niet wilt dat onze websites en apps cookies op uw computer op slaat kunt u onze ‘voorkeuren-, statistieken- en marketing-cookies’ weigeren.

14. Webbrowserinstellingen

Ook kunt u uw webbrowserinstellingen wijzigen zodat er een waarschuwing verschijnt voordat cookies worden opgeslagen. U kunt de instellingen ook zo wijzigen dat de webbrowser alle cookies blokkeert of alleen die van externe providers. In uw webbrowserinstellingen kunt u ook cookies verwijderen die al zijn opgeslagen. Houdt er rekening mee dat deze instellingen afzonderlijk moeten worden gedefinieerd in elke webbrowser en computer die u gebruikt. Indien u onze cookies blokkeert dan kan TBAuctions niet garanderen dat sommige websitefuncties verloren gaan of dat u geen toegang meer heeft tot onze website.

De procedure voor het wijzigen van de instellingen zijn voor elke webbrowser anders. Open zo nodig de helpfunctie van uw webbrowser of klik op een van de onderstaande links om direct naar de instructies voor uw specifieke webbrowser te gaan.

Ook kunt u cookies van bepaalde providers blokkeren op de volgende website:

http://www.youronlinechoices.eu/


15. Hyperlink

De websites en/of apps van TBAuctions kan hyperlinks bevatten naar andere websites en naar websites van zakenpartners die geen deel uitmaken van TBAuctions. TBAuctions aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gegevensbeschermingspraktijken en de inhoud van deze websites en/of apps.

 16. Slotbepalingen

TBAuctions behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en cookieverklaring. Controleert u dit elke keer dat u de website bezoekt om op de hoogte te blijven.

Als u nog vragen heeft over deze Privacy- en Cookieverklaring, een van onze websites of uw registratiegegevens, of als u deze gegevens wilt wijzigen, neemt u dan contact op met:

Data Protection Officer:
De DPO voor TBAuctions is:

dhr. ing. T.M. van Emstede
Overschiestraat 59
1062 XD Amsterdam
Nederland
dpo@tbauctions.com

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 juni 2021

logo